ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
29 մարտ 2018

Մրցույթներ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

     Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ն հրավիրվում է համապատասխան փորձառություն ունեցող ընկերությունների ներկայացնել հետաքրքրության հայտեր ներքոհիշյալ ծառայություններն իրականացնելու նպատակով հրավիրված մրցույթին մասնակցելու համար՝
     Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ «Հաղորդակցության ծրագիր-2018» - ով նախատեսված հեռուստառեպորտաժների, տեսահոլովակների, տեսաֆիլմերի պատրաստում և ցուցադրություն հանրապետական, մայրաքաղաքային եւ մարզային սփռման հեռուստաալիքներով, տեսալուսանկարահանման իրականացում, տեսանյութերի թարգմանություն: 
     Շահագրգիռ ընկերությունները պետք է բավարարեն ներքոնշյալ պայմանները

 •  Առնվազն մեկ նմանատիպ պայմանագրի իրականացման փորձառություն ողջ Հայաստանի տարածքով՝ վերջին 5 տարիների ընթացքում։
  Հայտատուն պետք է ներկայացնի համապատասխան պայմանագրերը, մատուցված ծառայությունների բնութագրերը և ավարտական ակտերը, ինչպես նաև պատվիրատուների կոնտակտային տվյալները։
 • Նշված ծառայությունների իրականացման համար որակավորված անձնակազմ, բաղկացած նվազագույնը հինգ անձից՝
       1. Ծրագրի ղեկավար,
       2. Ռեժիսոր,
       3. Սցենարիստ,
       4. Օպերատոր,
       5. Համակարգչային գրաֆիկայի մասնագետ։
  Հայտատուն պետք է ունենա նաև օժանդակ, տեխնիկական աշխատակազմ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ներգրավի այլ մասնագետների՝ լուսանկարիչ, տեստիմոնիալ, շոումեն, փորձագետներ, այլն։
  Հայտատուի հիմնական մասնագիտական աշխատակազմը ցանկալի է, որ պարբերաբար վերապատրաստված  լինի։
  Հայտատուն պետք է ունենա նշված ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ տեխնիկական հագեցվածություն /ստուդիա, նկարահանման տեխնիկա, մոնտաժման և գրաֆիկական աշխատանքներում կիրառվող թվային տեխնիկա և տրանսպորտային միջոցներ/։
  Շահագրգիռ ընկերությունները պետք է տրամադրեն նշված ծառայություններն իրականացնելու համար համապատասխան որակավորում, ֆինանսական և տեխնիկական կարողություններ, աշխատակազմ ունենալու վերաբերյալ բավարար տեղեկատվություններ /ծանուցագրքեր, կատարված նմանատիպ աշխատանքների բնութագրություն, նշված բնագավառի  փորձի և  համապատասխան որակավորում ունեցող աշխատակազմի վերաբերյալ տեղեկություններ, կենսագրական տվյալներ, վկայականներ և արտոնագրեր, անձնակազմի վերապատրաստման մասին հավաստող տեղեկանքներ, ֆինանսական տվյալներ և այլն/:
  Ծառայությունների սկիզբը նախատեսված է 2018թ. մայիսի 1-ից՝ մեկ տարի ժամկետով՝ հետագայում շարունակելու հնարավորությամբ։
  Լավագույն փորձառություն ունեցող ընկերությունները կհրավիրվեն ներկայացնելու ֆինանսական առաջարկ:
  Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ «Վեոլիա Ջուր» ընկերությունից աշխատանքային օրերին ժ. 09:00–17:00-ն: Հետաքրքրության արտահայտման հայտը պետք է ներկայացվի «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի ներքոհիշյալ հասցեով կամ էլ. փոստով՝ մինչև 2018 թվականի ապրիլի 09-ը:

       Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ
       ՀՀ, 0025, Երևան, Ադոնց 6/1
       Հեռախոս` (374 11) 54-26-95, 077 24-42-22 
       Էլեկտրոնային փոստ՝ aytsemnik.martirosyan@veolia.com  

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

     Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ հրավիրում է համապատասխան և իրավասու կազմակերպություններին ներկայացնելու գնային առաջարկ՝ ներառյալ հարկերը, կահույքի մատակարարման  համար:
     Պահանջներ`
     1. Գնային առաջարկի հետ մեկտեղ պետք է ներկայացնել տեղեկատվություն նախկինում կատարած պայմանագրերի վերաբերյալ, կատալոգները և այլ տպագրական նյութեր առաջարկվող կահույքի վերաբերյալ։
     2. Առաջարկվող կահույքը պետք է պատրաստված լինի գործող պետական ստանդարտներին, տեխնիկական շահագործման, առողջության, անվտանգության, սանիտարական կանոններին և այլ նորմատիվ փաստաթղթերին համապատասխան:
     3. Մատակարարումը պետք է իրականացվի «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի գրասենյակներ՝ առանձին պատվերների հիման վրա՝ նախապես համաձայնեցված ժամկետներում։ Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների դիմաց։ Այլ վճարման պայմաններով առաջարկները կմերժվեն:
     4. Ընդունելի է այլընտրանքային տարբերակների ներկայացումը մեկ հայտի շրջանակում:
     5. Գնային առաջարկների գնահատումը կիրականացվի առանց ԱԱՀ-ի մասնաբաժնի։
     6. Ընտրված մասնակցի կամ մասնակիցների հետ կկնքվի միավոր գնի շրջանակային համաձայնագիր մեկ տարի տևողությամբ։
     7. Սույն գնմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

 • որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,
 • ​որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,
 • որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,
 • որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

     Որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման պայմանագիր շնորհված ընկերությունը պետք է ներկայացնի ընկերության գրանցման վկայականը և հարկային մարմնի կողմից վավերացված տեղեկանք հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքերի բացակայության վերաբերյալ:
     Հետաքրքրվող ընկերությունները կարող են գնային առաջարկի ներկայացման ձևի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալ Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ից աշխատանքային օրերին ժամը 09.00-13.00 և 14.00-18.00: Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն ստորագրված, կնքված և փակ ծրարով կամ էլեկտրոնային եղանակով ոչ ուշ, քան 2018թ. մարտի 28-ը, ժամը 15:00`ստորև նշված հասցեում՝
     ՀՀ, ք. Երևան, 0014, Ադոնցի 6/1, Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ, 9-րդ հարկ, Գնումների վարչություն:  Հեռ.` (374 11) 54-26-95, էլ. փոստ` aytsemnik.martirosyan@veolia.com:

 
Ավտոմեքենաների պահեստամասերի մատակարարման գնային առաջարկ ներկայացնելու հրավեր

   ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ
  Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ն հրավիրում է համապատասխան մասնագիտացված ընկերություններին ներկայացնելու գնային առաջարկ՝ ընկերությունը սպասարկող ավտոմեքենաների ներքոհիշյալ մարտկոցների, յուղերի, քսայուղերի, անվադողերի, պահեստամասերի մատակարարման համար՝   

1. Լոտ 1՝ (Մարտկոցներ)
2. Լոտ 2՝ (Յուղեր, քսայուղեր)
3. Լոտ 3՝ (Անվադողեր)
4. Լոտ 4՝ ( Ավտոպահեստամասեր)
     Սույն գնմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.
1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,
2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով:
3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,
4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց ցուցակում։
     Մասնակիցները պետք է ներկայացնեն առաջարկվող ապրանքերի համար որակի և/կամ համապատասխանության սերտիֆիկատներ։ Ընտրված մասնակցի կամ մասնակիցների հետ կկնքվի միավոր գնի շրջանակային համաձայնագիր/համաձայնագրեր մեկ տարի տևողությամբ՝ հետագայում շարունակելու հնարավորությամբ:
     Որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, պայմանագիր շնորհված ընկերությունը/ները պետք է ներկայացնի/են հարկային մարմնի կողմից վավերացված տեղեկանք՝ հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքերի բացակայության վերաբերյալ:
     Հետաքրքրվող ընկերությունները կարող են տեխնիկական բնութագրերի և գնային առաջարկի ներկայացման ձևի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալ Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ից աշխատանքային օրերին ժամը 09.00-13.00 և 14.00-18.00:
     Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն ստորագրված, կնքված և փակ ծրարով կամ էլեկտրոնային եղանակով ոչ ուշ, քան 2018թ. հունվարի 25-ը, ժամը 15:00`ստորև նշված հասցեում՝
     ՀՀ, ք. Երևան, 0014, Ադոնցի 6/1, Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ, 9-րդ հարկ, Գնումների վարչություն:
     Հեռ.` (374 11) 30-01-86, (438), էլ. փոստ` aytsemnik.martirosyan@veolia.com:​
Ավտոմեքենաների սպասարկման համար գնային առաջարկ ներկայացնելու հրավեր

      ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ 

     Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ն հրավիրում է համապատասխան մասնագիտացված ընկերություններին ներկայացնելու գնային առաջարկ՝ ներքոհիշյալ մակնիշի մեքենաների սպասարկման համար՝
1. Լոտ 1՝ (Հյունդաի, Կիա, Ռենո)
2. Լոտ 2՝ (Նիվա 21230 GLS, Վազ 2121, Լադա ՎԱԶ 2106, ՎԱԶ 2107, ՈՒԱԶ)
     Սույն գնմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.
1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,
2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով:
3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,
4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց ցուցակում։
Ընտրված մասնակցի կամ մասնակիցների հետ կկնքվի միավոր գնի շրջանակային համաձայնագիր/համաձայնագրեր մեկ տարի տևողությամբ՝ հետագայում շարունակելու հնարավորությամբ:
     Որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, պայմանագիր շնորհված ընկերությունը/ները պետք է ներկայացնի/են հարկային մարմնի կողմից վավերացված տեղեկանք՝ հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքերի բացակայության վերաբերյալ:
     Հետաքրքրվող ընկերությունները կարող են տեխնիկական բնութագրերի և գնային առաջարկի ներկայացման ձևի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալ Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ից աշխատանքային օրերին ժամը 09.00-13.00 և 14.00-18.00:
     Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն ստորագրված, կնքված և փակ ծրարով կամ էլեկտրոնային եղանակով ոչ ուշ, քան 2018թ. հունվարի 25-ը, ժամը 15:00`ստորև նշված հասցեում՝
     ՀՀ, ք. Երևան, 0014, Ադոնցի 6/1, Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ, 9-րդ հարկ, Գնումների վարչություն:
     Հեռ.` (374 11) 30-01-86, (438), էլ. փոստ` aytsemnik.martirosyan@veolia.com:

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

     «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն հրավիրվում է համապատասխան փորձառություն ունեցող ընկերություններին ներկայացնել հետաքրքրության հայտեր ներքոհիշյալ ծառայություններն իրականացնելու նպատակով հրավիրված մրցույթին մասնակցելու համար՝ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքի ջրամատակարարման համակարգում առկա էլեկտրական և մեխանիկական սարքավորումների, ինչպես նաև կապակցված համակարգերի մոնտաժում, տեղայնացում, կենտրոնավորում, գործարկում, ապարատային և ծրագրային սպասարկում, ծրագրավորում, վերանորոգում, պրոֆիլակտիկ սպասարկում և արդիականացում։
     Սարքավորումների հակիրճ նկարագիր՝
էլեկտրaմագնիսական հոսքաչափեր և ուլտրաձայնային մակարդակաչափեր, ինչպես նաև տարատեսակ չափող, տվյալները գրանցող և հաղորդող սարքավորումներ, թվային տվիչներ և ցուցիչներ, խորքային, հորիզոնական և ուղղահայաց պոմպեր, ներկառուցված ինվերտորային պոմպեր, ամբողջական պոմպակայաններ, նախատեսված բակային, թաղամասային և համայնքային նշանակության համար, սինխրոն և ասինխրոն շարժիչներ հզորությունները սկսած 0,5կվտ-ից մինչև 2500կվտ, փականներ՝ դարպասային, թիթեռնիկ, գնդիկավոր, հետադարձ, շարժաբերով և մեխանիկական, տրամագիծը սկսած 10մմ-ից մինչև 1200մմ, ֆիլտրեր և օդահաններ, ճնշման կարգավորիչ փականներ՝ վերև կամ ներքև կարգավորող, գիշեր-ցերեկ ռեժիմներով, տարատեսակ մալուխային տնտեսություն սկսած 12վ-ից մինչև 10000վ, տարատեսակ էլեկտրական վահանակներ ներառյալ պաշտպանություն, հասարակ և գերժամանակակից ավտոմատիկա, վահանակներ ներկառուցված էկրաններով, ինվերտորային և փափուկ թողարկի համակարգերով, բարձր և ցածր լարման տնտեսություն ներառյալ ենթակայաններ և յուղային տրանսֆորմատորներ, տելֆերներ, հենասյուներ, բարձրավոլտ հաղորդալարեր և շանթարգելներ։
     Շահագրգիռ ընկերությունները պետք է բավարարեն ներքոնշյալ պայմանները․
 Առնվազն մեկ նմանատիպ պայմանագրի իրականացման փորձառություն ողջ Հայաստանի տարածքով՝ վերջին 4 տարիների ընթացքում։ Հայտատուն պետք է ներկայացնի համապատասխան պայմանագրերը, կատարված աշխատանքների բնութագրերը և ավարտական ակտերը, ինչպես նաև պավիրատուների կոնտակտային տվյալները։
 Նշված ծառայությունների իրականացման համար որակավորված անձնակազմ, առնվազն 35-40 աշխատակից՝ այդ թվում բարձրավոլտ (մինչև 10.000Վ) և ցածրավոլտ աշխատանքների իրականացման համար 7-8 էլեկտրիկ՝ IV և V էլ. անվտանգության որակավորմամբ, 25-30 մեխանիկ՝ II և III որակավորմամբ, ծրագրավորման մասնագետներ, աշխատանքի անվտանգության գծով ինժեներ, զոդող և այլն։ Ընկերության հիմնական մասնագիտական աշխատակազմը պետք վերապատրաստված լինի արտասահմանյան հեղինակավոր ընկերությունների կողմից։
 Ընկերության նմանատիպ ծառայությունների մատուցման տարեկան շրջանառությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 500մլն. ՀՀ դրամ։
 Ընկերությունը պետք է ունենա նշված ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ մեքենամեխանիզմներ՝ նվազագույնը 15-20 կիսաբեռնատար (պիկապ) և բեռնատար ավտոմեքենա, թափքը՝ ամենագնաց, գործիքների համար նախատեսված խցիկների առկայությամբ։
 Ընկերությունը պետք է ապահովված լինի հզոր ժամանակակից գործիքակազմով՝ այդ թվում լազերային կարգաբերման-կենտրոնավորման սարք, էլեկտրոնային ջերմային տեսախցիկ, վիբրացիան չափող էլեկտրոնային սարք, թվային ցուցիչներ, բարձրավոլտ սարքավորումների ստուգաչաման ժամանակակից գործիքակազմ, պոմպերի և շարժիչների արտասահմանյան ստուգաչափման ստենդ և խորքային ու վերգետնյա պոմպերի համար նախատեսված, բոլոր մեքենաներում պարտադիր գործիքների առկայությամբ,
Վերոնշյալ սարքավորումների սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի պահեստ։ Հայտատուն պետք ներկայացնի նշված ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և ապրանքների պահեստի մնացորդը 01․01․2018-ի դրությամբ։
     Շահագրգիռ ընկերությունները պետք է տրամադրեն նշված ծառայություններն իրականացնելու համար համապատասխան որակավորման, ֆինանսական և տեխնիկական կարողությունների, աշխատակազմ ունենալու վերաբերյալ բավարար տեղեկատվություններ /ծանուցագրքեր, կատարված նմանատիպ աշխատանքների բնութագիր, նշված բնագավառի փորձի և համապատասխան որակավորում ունեցող աշխատակազմի վերաբերյալ տեղեկություններ, կենսագրական տվյալներ, վկայականները և արտոնագրերը, անձնակազմի վերապատրաստման մասին հավաստող տեղեկանքներ, ֆինանսական տվյալներ և այլն/:
     Ծառայությունների սկիզբը նախատեսված է 2018թ. հունվարի 31-ից՝ երեք տարի ժամկետով։ Լավագույն փորձառություն ունեցող ընկերությունը կհրավիրվի ներկայացնելու ֆինանսական առաջարկ:
     Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ «Վեոլիա Ջուր» ընկերությունից աշխատանքային օրերին ժ.09:00–17:00 ներքոհիշյալ հասցեով:
     Հետաքրքրության արտահայտման հայտը պետք է ներկայացվի «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հասցեով կամ ներքոհիշյալ էլ. փոստով՝ մինչև 2018 թվականի հունվարի 16-ը:
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ
ՀՀ, 0025, Երևան, Ադոնց 6/1
Հեռախոս` (374 11) 54-26-95, 077 244 222
Էլեկտրոնային փոստ՝ procurement@vjur.am

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
     «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն հրավիրում է համապատասխան փորձառություն ունեցող և շահագրգիռ ընկերություններին ներկայացնել հետաքրքրության հայտեր ներքոհիշյալ ծառայություններն իրականացնելու մրցույթին մասնակցելու համար՝
     «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի ՏՏ միջավայրի՝ սերվերային համակարգի, ցանցային հանգույցների, համակարգչային տեխնիկայի, տպող և պատճենահանող սարքերի, հեռախոսային զանգերի կենտրոնի, ֆիքսված և բջջային կապի ցանցի, տեսահսկման և ձայնաազդանշանային համակարգերի, օպերացիոն համակարգերի, ծրագրային ապահովման սպասարկում ՀՀ տարածքում «Վեոլիա Ջուրե ՓԲԸ շուրջ 70 հասցեներում, ներառյալ սարքավորումների մոնտաժ, նորոգում, արդիականացում։
     Սարքավորումների և ծրագրային ապահովման հակիրճ նկարագիրը՝
Սերվերային մեքենաներ, տվյալների պահոցներ, անխափան սնուցման սարքեր, գաղտնագրող երթուղիչներ, ցանցային սարքավորումներ, համակարգիչներ, նոութբուքեր, պլանշետներ, սմարթֆոններ, լազերային և թանաքաշիթային տպիչներ, բազմաֆունկցիոնալ սարքեր, տեսախցիկներ, ձայնաազդանշանային համակարգեր և այլ տարատեսակ հարակից սարքավորումներ, վիրտուալիզացիայի համակարգեր, օպերացիոն համակարգեր, տեքստային և գրաֆիկային պրոցեսորներ, ընկերության ներքին թողարկման ծրագրեր։
     Շահագրգիռ ընկերությունները պետք է բավարարեն ներքոնշյալ պայմանները․
 Առնվազն մեկ նմանատիպ պայմանագրի իրականացման փորձառություն ամբողջ Հայաստանի տարածքով՝ վեջին 4 տարիների ընթացքում։ Հայտատուն պետք է ներկայացնի համապատասխան պայմանագրերը, կատարված աշխատանքների բնութագրերը և ավարտական ակտերը,
 Նմանատիպ աշխատանքների իրականացման համար որակավորված անձնակազմ առնվազն 18 աշխատակից՝ այդ թվում սերվերային համակարգերի և ցանցային ադմինիստրատորներ, տեխնիկներ, մոնտաժողներ, ծրագրավորման մասնագետներ, աշխատանքի անվտանգության գծով ինժեներ, տեսահսկման համակարգերի որակավորված մասնագետ և օժանդակ աշխատակազմ։
 Հայտատուն պետք է ներկայացնի բոլոր հավաստող փաստաթղթերը՝ ինքնակենսագրականները, վկայականները և արտոնագրերը։
 Նշված ծառայությունների մատուցման համար պահանջվում է առնվազն 7-8 ավտոմեքենա՝ հագեցված անհրաժեշտ ողջ գործիքակազմով։
Ծառայությունների սկիզբը նախատեսված է 2018թ. փետրվարի 01-ից՝ երեք տարի ժամկետով:
     Շահագրգիռ ընկերությունները պետք է տրամադրեն նշված ծառայություններն իրականացնելու համար համապատասխան որակավորում, ֆինանսական և տեխնիկական
կարողություններ, աշխատակազմ ունենալու վերաբերյալ բավարար տեղեկատվություն /ծանուցագրքեր, կատարված նմանատիպ աշխատանքների բնութագիր, նշված բնագավառի փորձի և համապատասխան որակավորում ունեցող աշխատակազմի վերաբերյալ տեղեկություններ, կենսագրական տվյալներ, ֆինանսական տվյալներ և այլն/:
     Լավագույն փորձառություն ունեցող ընկերությունը կհրավիրվի ներկայացնելու ֆինանսական առաջարկ:
     Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ «Վեոլիա Ջուր» ընկերությունից աշխատանքային օրերին ժ. 09:00–17:00 ներքոհիշյալ հասցեով:
    Հետաքրքրության արտահայտման հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորագրված, կնքված և փակ ծրարով կամ էլեկտրոնային եղանակով ստորև նշված էլ. փոստին / հասցեով, ոչ ուշ, քան 2018թ. հունվարի 16-ը, ժամը 15:00:
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ
Հ, 0025, Երևան, Ադոնց 6/1,
Հեռախոս` (374 11) 54-26-95, 077 244 222,

Էլեկտրոնային փոստ` procurement@vjur.am

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

     «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն հրավիրում է մատակարար կազմակերպություններին ներկայացնելու գնային առաջարկ՝ ներառյալ հարկերը, խմելու ջրի ջրամատակարարման համար օգտագործվող Փ20-315մմ տրամագծերով Պէ խողովակների PE100 (PN16, SDR11), էլեկտրազոդվող, կոմպրեսիոն, հալեցվող, ռեդուկցիոն ձևավոր մասերի մատակարարման և տեղադրման, ջրահեռացման համար օգտագործվող Փ150-800մմ տրամագծերով ՊԷ ակոսավոր խողովակների և դետալների մատակարարման համար:
     Տեխնիկական և առևտրային պահանջներ`
1. Ապրանքը պետք է ունենա որակի և համապատասխանության սերտիֆիկատներ:
2. Մատակարարումը պետք է իրականացվի առանձին պատվերների հիման վրա:
3. Ընտրված մասնակցի կամ մասնակիցների հետ կկնքվի միավոր գնի շրջանակային
համաձայնագիր մեկ տարի տևողությամբ հետագայում շարունակելու հնարավորությամբ:
4. Սույն գնմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.
1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,
2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի
Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով:
3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք
տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական
ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,
4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին
մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։
     Որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, պայմանագիր շնորհված ընկերությունը
պետք է ներկայացնի հարկային մարմնի կողմից վավերացված տեղեկանք հարկային և պարտադիր
սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքերի բացակայության վերաբերյալ:
     Հետաքրքրվող հայտատուները կարող են գնային առաջարկի ներկայացման ձևի
վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ից աշխատանքային օրերին ժամը
09.00-13.00 և 14.00-18.00` ստորև նշված հասցեում՝
ՀՀ, ք. Երևան, 0014, Ադոնցի 6/1 հասցեում, «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ, 9-րդ հարկ, Գնումների
վարչություն:
Հեռ.` (374 11) 30-01-86, ( 441):
Էլ-փոստ` procurement@vjur.am:
     Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն ստորագրված, կնքված և փակ ծրարով կամ
էլեկտրոնային եղանակով վերը նշված էլ.փոստին, ոչ ուշ, քան 2018թ. հունվարի 16-ը, ժամը 15:00
վերը նշված հասցեով:

     Ուշացած գնային առաջարկները կմերժվեն:

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ
     «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն հրավիրում է համապատասխան և իրավասու կազմակերպություններին ներկայացնելու գնային առաջարկ՝ ներառյալ հարկերը՝ ավազի, ցեմենտի, հեղուկ գազի և թթվածնի մատակարարման` մեկ կամ մի քանի ստորև բերված լոտերի համար`
լոտ 1 - ավազ,
լոտ 2 - ցեմենտ 400Մ,
լոտ 3 - հեղուկ գազ (պրոպան),
լոտ 4 - թթվածին
     Տեխնիկական և առևտրային պահանջներ`
1. Մատակարարումը պետք է իրականացվի պատվերների հիման վրա:
2. Ընտրված մասնակցի կամ մասնակիցների հետ կկնքվի միավոր գնի շրջանակային համաձայնագիր մեկ տարի տևողությամբ հետագայում շարունակելու հնարավորությամբ:
3. Անհրաժեշտության դեպում պետք է ներկայացնել համապատասխան սերտիֆիկատ:
4. Սույն գնմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.
1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,
2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,
3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,
4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։
Գնահատումը կիրականցվի ըստ առանձին լոտերի և պայմանագրերը կկնքվեն համապատասխանաբար: Գնային առաջարկների գնահատումը կիրականացվի բացառելով ԱԱՀ-ն:
     Որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման պայմանագիր շնորհված ընկերությունը/ները պետք է ներկայացնեն հարկային մարմնի կողմից վավերացված տեղեկանք՝ հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքերի բացակայության վերաբերյալ:
     Հետաքրքրված հայտատուները կարող են գնային առաջարկի ներկայացման ձևի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ից, աշխատանքային օրերին, ժամը 09.00-13.00 և 14.00-18.00` ստորև նշված հասցեում՝
ՀՀ, ք. Ադոնցի 6, 0014, Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ, 9-րդ հարկ, Գնումների վարչություն:
Հեռ.` (374 11) 30-01-86,
Էլ-փոստ` procurement@vjur.am
     Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն ստորագրված, կնքված և փակ ծրարով կամ էլեկրոնային եղանակով վերը նշված էլ.փոստին, ոչ ուշ, քան 2018թ. հունվարի 16-ը, ժամը 15:00 վերը նշված հասցեով:
     Ուշացած գնային առաջարկները կմերժվեն:

                                                                                                                                                                   «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

    «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն հրավիրում է համապատասխան և իրավասու կազմակերպություններին ներկայացնելու գնային առաջարկ՝ ներառյալ հարկերը, պողպատե ստորև բերված լոտերի համար`
լոտ 1–պողպատե խողովակներ՝ 21.3-273մմ տրամագծերով, անկյուններ՝ 21.3-273մմ
տրամագծերով,
լոտ 2 – հեղյուս, մանեկ՝ 6-13 մմ տրամագծերով, հեղյուս, մանեկ՝ 14-24 մմ տրամագծերով,
լոտ 3 – միակողմանի պարուրակով դետալներ՝ 15-75մմ տրամագծերով, երկկողմանի
պարուրակով դետալներ՝ 15-75մմ տրամագծերով, անցումներ (մուֆտ)՝ 15-75մմ տրամագծերով,
եռաբաշխիչներ՝ 15-75մմ տրամագծերով,
լոտ 4 - կարբիդ։

Տեխնիկական և առևտրային պահանջներ`
1. Մատակարարումը պետք է իրականացվի պատվերների հիման վրա:
2. Գնային առաջարկը պետք է ներառի տեղեկություն առաքման պայմանների վերաբերյալ:
3. Ընտրված մասնակցի կամ մասնակիցների հետ կկնքվի միավոր գնի շրջանակային
համաձայնագիր մեկ տարի տևողությամբ հետագայում շարունակելու հնարավորությամբ:
4. Պետք է ներկայացնել որակի և համապատասխանության սերտեֆիկատներ:
5. Սույն գնմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,
2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի
Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,
3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք
տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական
ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,
4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին
մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։
     Որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման պայմանագիր շնորհված ընկերությունը
պետք է ներկայացնի հարկային մարմնի կողմից վավերացված տեղեկանք հարկային և պարտադիր
սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքերի բացակայության վերաբերյալ:
     Հետաքրքրվող հայտատուները պետք է գնային առաջարկի ներկայացման ձևի վերաբերյալ
տեղեկություններ ստանալ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ից աշխատանքային օրերին ժամը 09.00-13.00 և14.00-18.00` ստորև նշված հասցեում՝
ՀՀ, ք. Ադոնցի 6, 0014, Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ, 9-րդ հարկ, Գնումների վարչություն:
Հեռ.` (374 11) 30-01-86 (440),
Էլ-փոստ` procurement@vjur.am :

     Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն ստորագրված, կնքված և փակ ծրարով կամ
էլեկրոնային եղանակով վերը նշված էլ.փոստին, ոչ ուշ, քան 2018թ. հունվարի 16-ը, ժամը 15:00
վերը նշված հասցեով:
     Ուշացած գնային առաջարկները կմերժվեն:

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ
ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ՀՐԱՎԵՐ
 
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն հրավիրում է համապատասխան և իրավասու կազմակերպություններին ներկայացնելու գնային առաջարկ՝ ներառյալ հարկերը, բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման` մեկ կամ մի քանի ստորև բերված լոտերի  համար`
 
լոտ 1 - բենզին ռեգուլյար,
լոտ 2 - բենզին պրեմիում,
լոտ 3 - դիզելային վառելիք:
 
Տեխնիկական և առևտրային պահանջներ`
 
 1. Մատակարարումը պետք է իրականացվի կտրոններով՝ ամսական պատվերների հիման վրա:
 2. Գնային առաջարկը պետք է ներառի տեղեկություն բենզալցակայանների տեղակայման վերաբերյալ, որտեղ գործածական են կտրոնները:
 3. Ընտրված մասնակցի կամ մասնակիցների հետ կկնքվի միավոր գնի շրջանակային համաձայնագիր՝ մեկ տարի տևողությամբ, հետագայում շարունակելու հնարավորությամբ:
 4. Գները պետք է ամրագրված լինեն տվյալ պատվերի պահին շուկայական մանրածախ գների հետ համապատասխան տոկոսային կամ դրամական հստակ զեղչով:
 5. Պետք է ներկայացնել որակի և համապատասխանության սերտեֆիկատներ:
 6. Սույն գնմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.
1)  որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,
2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,
3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,
4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։
Որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման պայմանագիր շնորհված ընկերությունը/ները պետք է ներկայացնեն հարկային մարմնի կողմից վավերացված տեղեկանք՝ հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքերի բացակայության վերաբերյալ:
Հետաքրքրված հայտատուները կարող են գնային առաջարկի ներկայացման ձևի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ից, աշխատանքային օրերին, ժամը  09.00-13.00 և 14.00-18.00` ստորև նշված հասցեում՝
ՀՀ, ք. Ադոնցի 6, 0014, Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ, 9-րդ հարկ, Գնումների վարչություն:
Հեռ.` (374 11) 30-01-86,  
Էլ-փոստ` procurement@vjur.am
Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն ստորագրված, կնքված և փակ ծրարով  կամ էլեկտրոնային եղանակով վերը նշված էլ.փոստին, ոչ ուշ,  քան 2018թ. հունվարի  16-ը, ժամը 15:00 վերը նշված հասցեով:
Ուշացած գնային առաջարկները կմերժվեն:
 
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ
 
ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

     Սույնով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն հրավիրում է համապատասխան փորձառություն ունեցող ընկերությունների ներկայացնել հետաքրքրության հայտեր «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի թվով 27 հասցեներում մաքրման ենթակա ներքին 8,981.60 մ2 և արտաքին 3,182մ2 տարածքների սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման մրցույթին մասնակցելու համար:
     Ծառայությունների սկիզբը նախատեսված է 2018թ. հունվարի 01-ը, ավարտը՝ 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ը:
     Շահագրգիռ ընկերությունները պետք է տրամադրեն նշված ծառայություններն իրականացնելու համար համապատասխան որակավորում ունենալու վերաբերյալ բավարար տեղեկատվություն՝

 • Ընկերության ընդհանուր փորձառության վերաբերյալ,
 • Ընկերության նշված բնագավառում փորձառության վերաբերյալ, 
 • ​Ընկերության տեխնիկական և ֆինանսական կարողությունների, աշխատակազմի վերաբերյալ։

     Որակավորումն անցած 3 ամենաբարձր միավոր հավաքած ընկերությունները կհրավիրվեն ներկայացնելու գնային առաջարկ:
     Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ «Վեոլիա Ջուր» ընկերությունից աշխատանքային օրերին ժ.09:00–17:00: Հետաքրքրության արտահայտման հայտը պետք է ներկայացվի մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ը ներքոհիշյալ հասցեով:
 
     «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ
     ՀՀ, 0025, Երևան, Ադոնց 6/1,
     Հեռախոս` (374 11) 54-26-95, 077. 24-42-22,
     Էլեկտրոնային փոստ` aytsemnik.martirosyan@veolia.com:

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ
      Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություններ
  
      Պայմանագիր` ՊԿԱԾ/ՏեխնՎերԾառ/03-2017
   
     Սույնով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն հրավիրվում է խորհրդատվական ընկերություններին՝ իր կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանների հիման վրա ջրագծերի, կոյուղագծերի կառուցման շինարարական աշխատանքների որակի և ծավալների  տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնելու համար ներկայացնել հետաքրքրության հայտեր` խորհրդատուի ընտրության մրցույթին մասնակցելու նպատակով:
     Շահագրգիռ ընկերությունները պետք է տրամադրեն նշված ծառայություններն իրականացնելու համար համապատասխան որակավորում ունենալու վերաբերյալ բավարար տեղեկատվություն /ծանուցագրքեր, պայմանագրեր, կատարված նմանատիպ աշխատանքների բնութագրություն, նշված բնագավառի  փորձի և  համապատասխան որակավորում ունեցող աշխատակազմի վերաբերյալ տեղեկություններ և այլն/:  
     Խորհրդատվական ընկերությունները կարող են միավորվել որակավորումը բարձրացնելու նպատակով:
     Գնահատման արդյունքում ընտրված լավագույն փորձառություն ունեցող ընկերության հետ կկնքվի պայմանագիր։
     Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ «Վեոլիա Ջուր» ընկերությունից աշխատանքային օրերին ժամը 09.00–17.30 ներքոհիշյալ հասցեով:
     Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացվեն «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հասցեով մինչև սույն 2017 թվականի օգոստոսի 18-ը
 
     «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ
     ՀՀ, 0025, Երևան, Աբովյան 66ա,
     Հեռախոս` (374 11) 54-26-95, 077 244 222 
     Էլ. փոստ։ aytsemnik.martirosyan@veolia.com
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրի անվանումը՝ Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՎԶԵԲ, ԵՆԲ, ԵՄ
Ծրագրի համար՝  43253

 Լոտ 1
Շնորհված ընկերություն: Բելգիքաստ Ինթերնեյշնլ
Հասցե: 48100, Մունգուիա, Բ0  Զաբալոնդո 31
Երկիր: Իսպանիա
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ: օգոստոսի 5, 2016թ.
Գնման ընթացակարգի եղանակ: Բաց մրցույթ
Պայմանագրի գումար: 360,569.52 ԱՄՆ դոլար (երեք հարյուր վաթսուն հազար հինգ հարյուր վաթսունինը դոլար, հիսուներկու ցենտ) ՝ առանց ԱԱՀ-ի:
Տևողությունը: պայմանագրի ստորագրման օրվանից սկսած 100 օրվա ընթացքում
Պայմանագրի շրջանակը:  Փականների, այդ թվում՝ ճնշման կարգավորիչ փականների, oդահեռ փականների և հետադարձ փականների մատակարարում։
 
Լոտ 2
Շնորհված ընկերություն: Մադալենա Ս.Պ.Ա.
Հասցե: 2/4, 33040 Պովելետո       
Երկիր: Իտալիա
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ:  Օգոստոսի 10-ը, 2016թ.
Գնման ընթացակարգի եղանակ: Բաց մրցույթ
Պայմանագրի գումար: 412,554.43 ԱՄՆ դոլար (չորս հարյուր տասներկու հազար հինգ հարյուր հիսունչորս դորլար, քառասուներեք ցենտ) ՝ առանց ԱԱՀ-ի:
Տևողությունը: պայմանագրի ստորագրման օրվանից սկսած 100 օրվա ընթացքում։
Պայմանագրի շրջանակը:  Ջրաչափերի մատակարարում
 
Լոտ 3
Շնորհված ընկերություն: Կոնսորցիում «Շահարտ» ՍՊԸ և «Պրոմ Սինթեզ» ՍՊԸ
Հասցե: ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ 0701, Երևան-Երասխ մայրուղի 40  
Երկիր: ՀՀ
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ: Հուլիսի 27-ը, 2016թ.
Գնման ընթացակարգի եղանակ: Բաց մրցույթ
Պայմանագրի գումար 575,484,000.00 ՀՀ դրամ (հինգ հարյուր յոթանասունհինգ միլիոն չորս հարյուր ութսունչորս հազար ) ՝ առանց ԱԱՀ-ի:
Տևողությունը: պայմանագրի ստորագրման օրվանից սկսած 100 օրվա ընթացքում Պայմանագրի շրջանակը:  Ջրաչափական հորերի գնում։

 
 
ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Հայաստանի Հանրապետություն
Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր 

Աջափնյակ վարչական շրջանում ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում և անհատական տնատիրությունների միացումների փոխարինում  
YWIP/SilikyanWks/08 

     Սույն Մրցույթի հրավերը հետևում է այս ծրագրի Ընդհանուր գնումների վերաբերյալ թիվ 7779-GPN-43253 հայտարարությանը, որը հրապարակվել է ՎԶԵԲ-ի էլեկտրոնային կայքում (www.ebrd.com) 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ին և թարմացվել է 2016 թվականի հունվարի 4-ին՝ թիվ 8123-IFT-43253 հայտարարությամբ:
     «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ն (Հայաստանի Կառավարության անունից՝ համաձայն Կառավարության 2015թ. մայիսի 7-ի N 477 որոշման), այսուհետ «Գնորդ», նպատակ ունի Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (ՎԶԵԲ), Եվրոպական Ներդրումների Բանկի (ԵՆԲ) տրամադրած վարկային  միջոցների և Եվրոպական Միության Հարևանության Ներդրումային Ծրագրի (ԵՀՆԾ) դրամաշնորհի մի մասն օգտագործել Երևանի Ջրամատակարարման Բարելավման Ծրագրի համար։
     Գնորդը հրավիրում է կապալառու ընկերություններին ներկայացնել մրցութային առաջարկներ` փակ ծրարներով՝ վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից ֆինանսավորվելիք ներքոհիշյալ հետևյալ պայմանագրերի համար.
Աջափնյակ վարչական շրջանի Սիլիկյան թաղամասի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգումը բաղկացած է.

 • Բետոնե և/կամ ասֆալտե ճանապարհների քանդում և վերականգնում

 • Մոտ 15.5 կմ երկարությամբ OD50-OD200 ջրագծերի կառուցում բաշխիչ ցանցում

 • Մոտ 11.8 կմ երկարությամբ OD25-OD32 ջրագծերի կառուցում տնային միացումների համար

 • Մոտավորապես 30 հավաքովի կամ ամբողջական հորերի տեղադրում

 • Մոտավորապես 1300 ջրաչափական հորերի տեղադրում

     ՎԶԵԲ-ի, ԵՆԲ-ի և ԵՀՆԾ-ի տրամադրած վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով ֆինանսավորվող պայմանագրերի համար անցկացվող մրցույթները բաց են բոլոր երկրների ընկերությունների համար:
     Աշխատանքները պետք է իրականացվեն 510 օրվա ընթացքում (առանց ձմեռային դադարի)։
     Պայմանագիրը շահելու համար Հայտատուները պետք է բավարարեն հետևյալ նվազագույն չափանիշները.

 • Պայմանագրի չիրականացման պատմություն. Ամբողջովին լուծված վեճերի կամ դատավարության տվյալներով մրցույթի ներկայացմանը նախորդող 3 (երեք) տարիների ընթացքում պայմանագրի չիրականացման դեպքի բացակայություն: Դատարանի քննությանը ենթակա ընթացիկ բոլոր գործերը չպետք է գերազանցեն Հայտատուի զուտ կապիտալի 10 (տաս) % -ը և պետք է դիտարկվեն՝ որպես լուծված Հայտատուի դեմ:

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, յուրաքանչյուր անդամ պետք է բավարարի պահանջը:

 • Ֆինանսական կատարողականության պատմություն. Պետք է տրամադրվեն վերջին (3) երեք տարիների ընթացքում աուդիտի ենթարկված հաշվեկշռի աղյուսակները, որոնք պետք է արտահայտեն Հայտատուի ֆինանսական դրության կայունությունը՝ ցույց տալով երկարաժամկետ շահութաբերություն:

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, յուրաքանչյուր անդամ պետք է բավարարի պահանջը:

 • Միջին տարեկան շրջանառություն. Միջին տարեկան շինարարական շրջանառությունը 4 500 000,00 (չորս միլիոն հինգ հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը՝ հաշվարկված որպես վերջին 3 (երեք) տարիների ընթացքում իրականացված կամ իրականացվող պայմանագրերի հավաստված վճարումներ:

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջը, յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է բավարարի պահանջի 20%-ը, իսկ գործընկերներից մեկը պետք է բավարարի պահանջի 50%-ը:

 • Ֆինանսական աղբյուրներ. Հայտատուն պետք է ունենա այնպիսի ֆինանսական աղբյուրներ, ինչպիսիք են՝ դյուրիրացվելի ակտիվները, ազատ անշարժ գույքը, վարկային գծերը և այլ ազատ ֆինանսական միջոցներ՝ այլ պայմանագրային պարտավորություններից, բացի որևէ պայմանագրային կանխավճարից, որը բավարարում է հետևյալ դրամաշրջանառության պահանջը՝  715 000,00 (յոթ հարյուր տասնհինգ հազար) ԱՄՆ դոլարը։

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջը, յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է բավարարի պահանջի 20%-ը, իսկ գործընկերներից մեկը պետք է բավարարի պահանջի 50%-ը:

 • Փորձ. Հայտատուն պետք է ցույց տա, որ ունի հաջող փորձ առաջարկվող պայմանագրին համեմատելի բնույթի և բարդության՝ որպես առնվազն 3 (երեք) ծրագրի գլխավոր կապալառու՝ վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում: Նաև հետևյալ հատուկ փորձը.

     ա. Վերոնշյալ կամ այլ պայմանագրերի համար մասնակցություն որպես կապալառու կամ գլխավոր կապալառու առնվազն 3 (երեք) պայմանագրում՝ վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում, յուրաքանչյուրի արժեքը ոչ պակաս 1 500 000,00 ԱՄՆ դոլարից (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար), որոնք հաջողությամբ և էականորեն ավարտված են և նման են առաջարկվող Աշխատանքներին: Նմանությունը պետք է հիմնված լինի ֆիզիկական չափի, բարդության, մեթոդների/տեխնոլոգիայի և այլ չափանիշների վրա, որոնք նկարագրված են Պատվիրատուի Պահանջների VI  Բաժնում:
     բ.   Վերոնշյալ կամ այլ պայմանագրերի համար, որոնք իրականացվել են վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում նվազագույն փորձառություն հետևյալ հիմնական գործունեություններում. HDPE և/կամ պողպատյա խողովակների OD 25-ից OD 315 կամ ավելի երկար ճնշման խողովակաշարերի կառուցում: Դրանց ընդհանուր երկարությունը (բոլոր տրամագծերը) պետք է կազմի առնվազն 10 000մ։
Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջները:

 • Անձնակազմ՝

 

No.

Պաշտոն

Ընդհանուր աշխատանքների նմանատիպ փորձառություն
 (տարիներ)

Նմանատիպ Աշխատանքների Փորձառություն (տարիներ)
 

1

Ծրագրի ղեկավար

10

5

2

Կառուցման տեղանքի ճարտարագետ

10

5

3

Որակի ապահովում/որակի վերահսկման ինժեներ

10

5

4

Առողջության, անվտանգության, բնապահպանության ճարտարագետ

10

5

5

Գնահատող ճարտարագետ

5

3

6

Եռակցման մասնագետ /պողպատե խողովակներ/ -2 անձ

5

3

7

Եռակցման մասնագետ /պոլիէթիլենե խողովակներ/ - 2 անձ

5

3

 

 • Սարքավորումներ՝

 

No

Սարքավորման և մեխանիզմի անվանում

Տեսակ և դաս

 •  

1

Ինքնաթափ

Տարողություն 7.5 տ

12

2

Բետոնի խ

Ծավալ 5 մ3

2

3

Բեռնատար կռունկ

Հզորություն 12 տ

2

4

Կոմպրեսոր

Հզորություն 10մ³/նվազ.

3

5

Հորատման մուրճ

MO-10

10
 

6

Ձեռքով աշխատող պնևմատիկ կոմպակտոր

40 կգ

9
 

7

Էքսկավատոր

Շերեփի (ковш) ծավալ 0.5 մ3

3

8

Եռակցման մեքենա պողպատե խողովակների համար

-

2

9

Եռակցման մեքենա PE խողովակների համար

-

2

10

Ասֆալտապատ ճանապարհների մեքենա

ամբողջական հավաքածու

1

 

 • Տեղական Հայտատուները պետք է տրամադրեն երաշխավորագիր՝ ՀՀ Հարկային մարմիններին պարտավորություններ չունենալու մասին (տրված մրցույթի տրամադրման վերջնաժամկետից ոչ շուտ, քան 15 օր առաջ):

 • Հայտատուները պետք է ունենան ուժի մեջ գտնվող և գործող լիցենզիա/թույլտվություն հիդրո-տեխնիկական օբյեկտների համար՝ տրված ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից: Լիցենզիայի/թույլտվության բացակայության դեպքում, Հայտատուները հայտի հետ համատեղ պետք է ներկայացնեն ստորագրված հայտարարություն այն մասին, որ եթե հայտատուն շահի Պայմանագիրը, ապա նա ձեռք կբերի պահանջվող լիցենզիան ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարությունից:

     Որակավորման պահանջների մասին մանրամասները սահմանված են Գնահատման և Որակավորման Չափանիշ  III Մասի 1 Բաժնում:
     Մրցութային փաստաթղթերը կարող են ձեռք բերվել ստորեւ նշված հասցեում գտնվող գրասենյակից գրավոր դիմումի և 250 ԱՄՆ դոլար (երկու հարյուր հիսուն) կամ համարժեք ՀՀ դրամ չվերադարձվող գումարը վճարելուց հետո: Վճարումը պետք է կատարվի բանկային փոխանցմամբ, իսկ փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն հայտատուի կողմից միջոցները ստորև նշված  հաշվեհամարներին փոխանցելու մասին անդորրագիրը ներկայացնելուց կամ Պատվիրատուի բանկի կողմից միջոցները ստանալու մասին հաստատումից հետո: Կանխիկ վճարումներ չեն թույլատրվում:
     ՀՀ դրամի փոխանցման համար:       Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ,  Երևան, Հայաստան  
                                                              Հաշվեհամար: 1150002156200100   
     ԱՄՆ դոլարի փոխանցման համար: Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ,  Երևան, Հայաստան
                                                               Հաշվեհամար: 1150002156200101
                                                               SWIFT: ARMNAM22
     Չփոխհատուցվող գումարի վճարման հաստատումը ստանալուն պես, փաստաթղթերը պետք է անհապաղ ուղարկվեն փոստով, ընդ որում Գնորդը պատասխանատու չէ դրանց կորստի կամ առաքման ուշացման համար: Բացի այդ, անհրաժեշտության դեպքում փաստաթղթերը կարող են ուղարկվել էլեկտրոնային տարբերակով՝ հայտատուի կողմից չփոխհատուցվող գումարի վճարման հաստատումը ներկայացնելուց հետո: Փաստաթղթերի էլեկտրոնային և տպագրված պատճենների միջև հակասության դեպքում, տպագրված միջոցները գերակայում են:
     Բոլոր մրցույթները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովագրման միջոցներով՝ 60 000, 00 (վաթսուն հազար) ԱՄՆ դոլար կամ դրա համարժեք ազատ փոխարկելի արժույթով կամ ՀՀ դրամով: Հայտային երաշխիքի ՀՀ դրամի համարժեքը պետք է հաշվարկվի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 28 օր առաջ  ՀՀ Կենտրոնական բանկի՝ 2016 թվականի հուլիսի 04-ի փոխարժեքով։
     Առաջարկությունները պետք է ուղարկվեն ներքոնշյալ հասցեում գտնվող գրասենյակ մինչև 2016 թվականի օգոստոսի 1-ը, տեղական ժամանակով ժամը 15։00, երբ դրանք կբացվեն՝ այն Հայտատուների ներկայացուցիչների ներկայությամբ, որոնք ցանկացել են ներկա գտնվել:
 
     Հնարավոր հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ, ինչպես նաև ծանոթանալ և ստանալ մրցութային փաստաթղթերը հետևյալ գրասենյակում.
 
     Երևան Ջուր ՓԲԸ  (ՀՀ Կառավարության անունից՝ համաձայն 2015թ. մայիսի 7-ի N 477 Կառավարության որոշման)
     Վահե Բատոյան, Տեխնիկական տնօրեն, ԾԻԽ-ի ղեկավար,
     Այծեմնիկ Մարտիրոսյան, Գնումների վարչության պետ
 
     Հասցե՝ ՀՀ, 0025, Երևան, Աբովյան 66ա, 4-րդ հարկ          
     Էլեկտրոնային հասցե՝ vahe.batoyan@yerevandjur.am
                                          aytsemnik.martirosyan@yerevandjur.am

 
ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Հայաստանի Հանրապետություն
Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր 

Կենտրոն, Այգեստան, Նորք-Մարաշ, Շենգավիթ, Ավան  վարչական շրջաններում ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում և անհատական տնատիրությունների միացումների փոխարինում  
YWIP/KenAjgWks/09 

     Սույն Մրցույթի հրավերը հետևում է այս ծրագրի Ընդհանուր գնումների վերաբերյալ թիվ 7779-GPN-43253 հայտարարությանը, որը հրապարակվել է ՎԶԵԲ-ի էլեկտրոնային կայքում (www.ebrd.com) 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ին և թարմացվել է 2016 թվականի հունվարի 4-ին՝ թիվ 8123-IFT-43253 հայտարարությամբ:
     «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ն (Հայաստանի Կառավարության անունից՝ համաձայն Կառավարության 2015թ. մայիսի 7-ի N 477 որոշման), այսուհետ «Գնորդ», նպատակ ունի Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (ՎԶԵԲ), Եվրոպական Ներդրումների Բանկի (ԵՆԲ) տրամադրած վարկային  միջոցների և Եվրոպական Միության Հարևանության Ներդրումային Ծրագրի (ԵՀՆԾ) դրամաշնորհի մի մասն օգտագործել Երևանի Ջրամատակարարման Բարելավման Ծրագրի համար։
     Գնորդը հրավիրում է կապալառու ընկերություններին ներկայացնել մրցութային առաջարկներ` փակ ծրարներով՝ վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից ֆինանսավորվելիք ներքոհիշյալ հետևյալ պայմանագրերի համար.
Կենտրոն և Կենտրոն-Այգեստան վարչական շրջանների ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգումը բաղկացած է.

 • Բետոնե և/կամ ասֆալտե ճանապարհների քանդում և վերականգնում

 • Մոտ 5 կմ երկարությամբ OD32-OD315 ջրագծերի կառուցում բաշխիչ ցանցում

 • Մոտ 6 կմ երկարությամբ OD25 ջրագծերի կառուցում տնային միացումների համար

 • Մոտավորապես 15 հավաքովի կամ ամբողջական հորերի տեղադրում

 • Մոտավորապես 760 ջրաչափական հորերի տեղադրում

     Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգումը բաղկացած է.

 • Բետոնե և/կամ ասֆալտե ճանապարհների քանդում և վերականգնում

 • Մոտ 8 կմ երկարությամբ OD32-OD250 ջրագծերի կառուցում բաշխիչ ցանցում

 • Մոտ 6 կմ երկարությամբ OD25 ջրագծերի կառուցում տնային միացումների համար

 • Մոտավորապես 15 հավաքովի կամ ամբողջական հորերի տեղադրում

 • Մոտավորապես 750 ջրաչափական հորերի տեղադրում

     Շենգավիթ վարչական շրջանի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգումը բաղկացած է.

 • Բետոնե և/կամ ասֆալտե ճանապարհների քանդում և վերականգնում

 • Մոտ 7 կմ երկարությամբ OD32-OD250 ջրագծերի կառուցում բաշխիչ ցանցում

 • Մոտ 10 կմ երկարությամբ OD25 ջրագծերի կառուցում տնային միացումների համար

 • Մոտավորապես 30 հավաքովի կամ ամբողջական հորերի տեղադրում

 • Մոտավորապես 630 ջրաչափական հորերի տեղադրում

     Ավան վարչական շրջանի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգումը բաղկացած է.

 • Բետոնե և/կամ ասֆալտե ճանապարհների քանդում և վերականգնում

 • Մոտ 3 կմ երկարությամբ OD32-OD200 ջրագծերի կառուցում բաշխիչ ցանցում

 • Մոտ 3 կմ երկարությամբ OD25 ջրագծերի կառուցում տնային միացումների համար

 • Մոտավորապես 15 հավաքովի կամ ամբողջական հորերի տեղադրում

 • Մոտավորապես 390 ջրաչափական հորերի տեղադրում

     ՎԶԵԲ-ի, ԵՆԲ-ի և ԵՀՆԾ-ի տրամադրած վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով ֆինանսավորվող պայմանագրերի համար անցկացվող մրցույթները բաց են բոլոր երկրների ընկերությունների համար:
Աշխատանքները պետք է իրականացվեն 510 օրվա ընթացքում (առանց ձմեռային դադարի)։
     Պայմանագիրը շահելու համար Հայտատուները պետք է բավարարեն հետևյալ նվազագույն չափանիշները.

 • Պայմանագրի չիրականացման պատմություն. Ամբողջովին լուծված վեճերի կամ դատավարության տվյալներով մրցույթի ներկայացմանը նախորդող 3 (երեք) տարիների ընթացքում պայմանագրի չիրականացման դեպքի բացակայություն: Դատարանի քննությանը ենթակա ընթացիկ բոլոր գործերը չպետք է գերազանցեն Հայտատուի զուտ կապիտալի 10 (տաս) % -ը և պետք է դիտարկվեն՝ որպես լուծված Հայտատուի դեմ:

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, յուրաքանչյուր անդամ պետք է բավարարի պահանջը:

 • Ֆինանսական կատարողականության պատմություն. Պետք է տրամադրվեն վերջին (3) երեք տարիների ընթացքում աուդիտի ենթարկված հաշվեկշռի աղյուսակները, որոնք պետք է արտահայտեն Հայտատուի ֆինանսական դրության կայունությունը՝ ցույց տալով երկարաժամկետ շահութաբերություն:

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, յուրաքանչյուր անդամ պետք է բավարարի պահանջը:

 • Միջին տարեկան շրջանառություն. Միջին տարեկան շինարարական շրջանառությունը 6 000 000,00 (վեց միլիոն) ԱՄՆ դոլարը՝ հաշվարկված որպես վերջին 3 (երեք) տարիների ընթացքում իրականացված կամ իրականացվող պայմանագրերի հավաստված վճարումներ:

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջը, յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է բավարարի պահանջի 20%-ը, իսկ գործընկերներից մեկը պետք է բավարարի պահանջի 50%-ը:

 • Ֆինանսական աղբյուրներ. Հայտատուն պետք է ունենա այնպիսի ֆինանսական աղբյուրներ, ինչպիսիք են՝ դյուրիրացվելի ակտիվները, ազատ անշարժ գույքը, վարկային գծերը և այլ ազատ ֆինանսական միջոցներ՝ այլ պայմանագրային պարտավորություններից, բացի որևէ պայմանագրային կանխավճարից, որը բավարարում է հետևյալ դրամաշրջանառության պահանջը՝  950 000,00 (ինը հարյուր հիսուն հազար) ԱՄՆ դոլարը։

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջը, յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է բավարարի պահանջի 20%-ը, իսկ գործընկերներից մեկը պետք է բավարարի պահանջի 50%-ը:

 • Փորձ. Հայտատուն պետք է ցույց տա, որ ունի հաջող փորձ առաջարկվող պայմանագրին համեմատելի բնույթի և բարդության՝ որպես առնվազն 3 (երեք) ծրագրի գլխավոր կապալառու՝ վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում: Նաև հետևյալ հատուկ փորձը.

     ա. Վերոնշյալ կամ այլ պայմանագրերի համար մասնակցություն որպես կապալառու կամ գլխավոր կապալառու առնվազն 3 (երեք) պայմանագրում՝ վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում, յուրաքանչյուրի արժեքը ոչ պակաս 1 500 000,00 ԱՄՆ դոլարից (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար), որոնք հաջողությամբ և էականորեն ավարտված են և նման են առաջարկվող Աշխատանքներին: Նմանությունը պետք է հիմնված լինի ֆիզիկական չափի, բարդության, մեթոդների/տեխնոլոգիայի և այլ չափանիշների վրա, որոնք նկարագրված են Պատվիրատուի Պահանջների VI  Բաժնում:
     բ.   Վերոնշյալ կամ այլ պայմանագրերի համար, որոնք իրականացվել են վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում նվազագույն փորձառություն հետևյալ հիմնական գործունեություններում. HDPE և/կամ պողպատյա խողովակների OD 25-ից OD 315 կամ ավելի երկար ճնշման խողովակաշարերի կառուցում: Դրանց ընդհանուր երկարությունը (բոլոր տրամագծերը) պետք է կազմի առնվազն 10 000մ։
Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջները:

 • Անձնակազմ՝

No.

Պաշտոն

Ընդհանուր աշխատանքների նմանատիպ փորձառություն
 (տարիներ)

Նմանատիպ Աշխատանքների Փորձառություն (տարիներ)
 

1

Ծրագրի ղեկավար

10

5

2

Կառուցման տեղանքի ճարտարագետ

10

5

3

Որակի ապահովում/որակի վերահսկման ինժեներ

10

5

4

Առողջության, անվտանգության, բնապահպանության ճարտարագետ

10

5

5

Գնահատող ճարտարագետ

5

3

6

Եռակցման մասնագետ /պողպատե խողովակներ/ -2 անձ

5

3

7

Եռակցման մասնագետ /պոլիէթիլենե խողովակներ/ - 2 անձ

5

3

 

 • Սարքավորումներ՝

 

No

Սարքավորման և մեխանիզմի անվանում

Տեսակ և դաս

 •  

1

Ինքնաթափ

Տարողությունը 7.5 տ

12

2

Բետոնի խառնիչ

Ծավալ 5 մ3

2

3

Բեռնատար կռունկ

Հզորություն 12 տ

2

4

Կոմպրեսոր

Հզորություն 10մ³/նվազ.

3

5

Հորատման մուրճ

MO-10

10
 

6

Ձեռքով աշխատող պնևմատիկ կոմպակտոր

40 կգ

9
 

7

Էքսկավատոր

Շերեփի (ковш) ծավալ 0.5մ3

3

8

Եռակցման մեքենա պողպատե խողովակների համար

-

2

9

Եռակցման մեքենա PE խողովակների համար

-

2

10

Ասֆալտապատ ճանապարհների մեքենա

ամբողջական հավաքածու

1

 • Տեղական Հայտատուները պետք է տրամադրեն երաշխավորագիր՝ ՀՀ Հարկային մարմիններին պարտավորություններ չունենալու մասին (տրված մրցույթի տրամադրման վերջնաժամկետից ոչ շուտ, քան 15 օր առաջ):

 • Հայտատուները պետք է ունենան ուժի մեջ գտնվող և գործող լիցենզիա/թույլտվություն հիդրո-տեխնիկական օբյեկտների համար՝ տրված ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից: Լիցենզիայի/թույլտվության բացակայության դեպքում, Հայտատուները հայտի հետ համատեղ պետք է ներկայացնեն ստորագրված հայտարարություն այն մասին, որ եթե հայտատուն շահի Պայմանագիրը, ապա նա ձեռք կբերի պահանջվող լիցենզիան ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարությունից:

     Որակավորման պահանջների մասին մանրամասները սահմանված են Գնահատման և Որակավորման Չափանիշ  III Մասի 1 Բաժնում:
     Մրցութային փաստաթղթերը կարող են ձեռք բերվել ստորեւ նշված հասցեում գտնվող գրասենյակից գրավոր դիմումի և 250 ԱՄՆ դոլար (երկու հարյուր հիսուն) կամ համարժեք ՀՀ դրամ չվերադարձվող գումարը վճարելուց հետո: Վճարումը պետք է կատարվի բանկային փոխանցմամբ, իսկ փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն հայտատուի կողմից միջոցները ստորև նշված  հաշվեհամարներին փոխանցելու մասին անդորրագիրը ներկայացնելուց կամ Պատվիրատուի բանկի կողմից միջոցները ստանալու մասին հաստատումից հետո: Կանխիկ վճարումներ չեն թույլատրվում:
     ՀՀ դրամի փոխանցման համար:       Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ,  Երևան, Հայաստան  
                                                              Հաշվեհամար: 1150002156200100   
     ԱՄՆ դոլարի փոխանցման համար: Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ,  Երևան, Հայաստան
                                                              Հաշվեհամար: 1150002156200101
                                                              SWIFT: ARMNAM22
     Չփոխհատուցվող գումարի վճարման հաստատումը ստանալուն պես, փաստաթղթերը պետք է անհապաղ ուղարկվեն փոստով, ընդ որում Գնորդը պատասխանատու չէ դրանց կորստի կամ առաքման ուշացման համար: Բացի այդ, անհրաժեշտության դեպքում փաստաթղթերը կարող են ուղարկվել էլեկտրոնային տարբերակով՝ հայտատուի կողմից չփոխհատուցվող գումարի վճարման հաստատումը ներկայացնելուց հետո: Փաստաթղթերի էլեկտրոնային և տպագրված պատճենների միջև հակասության դեպքում, տպագրված միջոցները գերակայում են:
     Բոլոր մրցույթները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովագրման միջոցներով՝ 82 000, 00 (ութսուներկու հազար) ԱՄՆ դոլար կամ դրա համարժեք ազատ փոխարկելի արժույթով կամ ՀՀ դրամով: Հայտային երաշխիքի ՀՀ դրամի համարժեքը պետք է հաշվարկվի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 28 օր առաջ  ՀՀ Կենտրոնական բանկի՝ 2016 թվականի հուլիսի 04-ի փոխարժեքով։
     Առաջարկությունները պետք է ուղարկվեն ներքոնշյալ հասցեում գտնվող գրասենյակ մինչև 2016 թվականի օգոստոսի 1-ը, տեղական ժամանակով ժամը 15։00, երբ դրանք կբացվեն՝ այն Հայտատուների ներկայացուցիչների ներկայությամբ, որոնք ցանկացել են ներկա գտնվել:
 
     Հնարավոր հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ, ինչպես նաև ծանոթանալ և ստանալ մրցութային փաստաթղթերը հետևյալ գրասենյակում.
 
     Երևան Ջուր ՓԲԸ  (ՀՀ Կառավարության անունից՝ համաձայն 2015թ. մայիսի 7-ի N 477 Կառավարության որոշման)
     Վահե Բատոյան, Տեխնիկական տնօրեն, ԾԻԽ-ի ղեկավար,
     Այծեմնիկ Մարտիրոսյան, Գնումների վարչության պետ
 
     Հասցե՝ ՀՀ, 0025, Երևան, Աբովյան 66ա, 4-րդ հարկ          
     Էլեկտրոնային հասցե՝ vahe.batoyan@yerevandjur.am
                                          aytsemnik.martirosyan@yerevandjur.am

ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Հայաստանի Հանրապետություն
Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր 

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում և անհատական տնատիրությունների միացումների փոխարինում  
YWIP/MalHaghWks/07 

     Սույն Մրցույթի հրավերը հետևում է այս ծրագրի Ընդհանուր գնումների վերաբերյալ թիվ 7779-GPN-43253 հայտարարությանը, որը հրապարակվել է ՎԶԵԲ-ի էլեկտրոնային կայքում (www.ebrd.com) 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ին և թարմացվել է 2016 թվականի հունվարի 4-ին՝ թիվ 8123-IFT-43253 հայտարարությամբ:
     «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ն (Հայաստանի Կառավարության անունից՝ համաձայն Կառավարության 2015թ. մայիսի 7-ի N 477 որոշման), այսուհետ «Գնորդ», նպատակ ունի Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (ՎԶԵԲ), Եվրոպական Ներդրումների Բանկի (ԵՆԲ) տրամադրած վարկային  միջոցների և Եվրոպական Միության Հարևանության Ներդրումային Ծրագրի (ԵՀՆԾ) դրամաշնորհի մի մասն օգտագործել Երևանի Ջրամատակարարման Բարելավման Ծրագրի համար։
     Գնորդը հրավիրում է կապալառու ընկերություններին ներկայացնել մրցութային առաջարկներ` փակ ծրարներով՝ վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից ֆինանսավորվելիք ներքոհիշյալ հետևյալ պայմանագրերի համար.
Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Հաղթանակ թաղամասի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգումը բաղկացած է.

 • Բետոնե և/կամ ասֆալտե ճանապարհների քանդում և վերականգնում
 • Մոտ 18 կմ երկարությամբ OD32-OD160 ջրագծերի կառուցում բաշխիչ ցանցում

 • Մոտ 10 կմ երկարությամբ OD25 ջրագծերի կառուցում տնային միացումների համար

 • Մոտավորապես 40 հավաքովի կամ ամբողջական հորերի տեղադրում

 • Մոտավորապես 1200 ջրաչափական հորերի տեղադրում 

     ՎԶԵԲ-ի, ԵՆԲ-ի և ԵՀՆԾ-ի տրամադրած վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով ֆինանսավորվող պայմանագրերի համար անցկացվող մրցույթները բաց են բոլոր երկրների ընկերությունների համար:
Աշխատանքները պետք է իրականացվեն 510 օրվա ընթացքում (առանց ձմեռային դադարի)։
     Պայմանագիրը շահելու համար Հայտատուները պետք է բավարարեն հետևյալ նվազագույն չափանիշները.

 • Պայմանագրի չիրականացման պատմություն. Ամբողջովին լուծված վեճերի կամ դատավարության տվյալներով մրցույթի ներկայացմանը նախորդող 3 (երեք) տարիների ընթացքում պայմանագրի չիրականացման դեպքի բացակայություն: Դատարանի քննությանը ենթակա ընթացիկ բոլոր գործերը չպետք է գերազանցեն Հայտատուի զուտ կապիտալի 10 (տաս) % -ը և պետք է դիտարկվեն՝ որպես լուծված Հայտատուի դեմ:

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, յուրաքանչյուր անդամ պետք է բավարարի պահանջը:

 • Ֆինանսական կատարողականության պատմություն. Պետք է տրամադրվեն վերջին (3) երեք տարիների ընթացքում աուդիտի ենթարկված հաշվեկշռի աղյուսակները, որոնք պետք է արտահայտեն Հայտատուի ֆինանսական դրության կայունությունը՝ ցույց տալով երկարաժամկետ շահութաբերություն:

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, յուրաքանչյուր անդամ պետք է բավարարի պահանջը:

 • Միջին տարեկան շրջանառություն. Միջին տարեկան շինարարական շրջանառությունը 2 450 000,00 (երկու միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար) ԱՄՆ դոլարը՝ հաշվարկված որպես վերջին 3 (երեք) տարիների ընթացքում իրականացված կամ իրականացվող պայմանագրերի հավաստված վճարումներ:

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջը, յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է բավարարի պահանջի 20%-ը, իսկ գործընկերներից մեկը պետք է բավարարի պահանջի 50%-ը:

 • Ֆինանսական աղբյուրներ. Հայտատուն պետք է ունենա այնպիսի ֆինանսական աղբյուրներ, ինչպիսիք են՝ դյուրիրացվելի ակտիվները, ազատ անշարժ գույքը, վարկային գծերը և այլ ազատ ֆինանսական միջոցներ՝ այլ պայմանագրային պարտավորություններից, բացի որևէ պայմանագրային կանխավճարից, որը բավարարում է հետևյալ դրամաշրջանառության պահանջը՝  530 000,00 (հինգ հարյուր երեսուն հազար) ԱՄՆ դոլարը։

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջը, յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է բավարարի պահանջի 20%-ը, իսկ գործընկերներից մեկը պետք է բավարարի պահանջի 50%-ը:

 • Փորձ. Հայտատուն պետք է ցույց տա, որ ունի հաջող փորձ առաջարկվող պայմանագրին համեմատելի բնույթի և բարդության՝ որպես առնվազն 3 (երեք) ծրագրի գլխավոր կապալառու՝ վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում: Նաև հետևյալ հատուկ փորձը.

     ա. Վերոնշյալ կամ այլ պայմանագրերի համար մասնակցություն որպես կապալառու կամ գլխավոր կապալառու առնվազն 3 (երեք) պայմանագրում՝ վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում, յուրաքանչյուրի արժեքը ոչ պակաս 1 500 000,00 ԱՄՆ դոլարից (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար), որոնք հաջողությամբ և էականորեն ավարտված են և նման են առաջարկվող Աշխատանքներին: Նմանությունը պետք է հիմնված լինի ֆիզիկական չափի, բարդության, մեթոդների/տեխնոլոգիայի և այլ չափանիշների վրա, որոնք նկարագրված են Պատվիրատուի Պահանջների VI  Բաժնում:
     բ.   Վերոնշյալ կամ այլ պայմանագրերի համար, որոնք իրականացվել են վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում նվազագույն փորձառություն հետևյալ հիմնական գործունեություններում. HDPE և/կամ պողպատյա խողովակների OD 25-ից OD 315 կամ ավելի երկար ճնշման խողովակաշարերի կառուցում: Դրանց ընդհանուր երկարությունը (բոլոր տրամագծերը) պետք է կազմի առնվազն 10 000մ։
     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջները:

 • Անձնակազմ՝

 

No.

Պաշտոն

Ընդհանուր աշխատանքների նմանատիպ փորձառություն
 (տարիներ)

Նմանատիպ Աշխատանքների Փորձառություն (տարիներ)
 

1

Ծրագրի ղեկավար

10

5

2

Կառուցման տեղանքի ճարտարագետ

10

5

3

Որակի ապահովում/որակի վերահսկման ինժեներ

10

5

4

Առողջության, անվտանգության, բնապահպանության ճարտարագետ

10

5

5

Գնահատող ճարտարագետ

5

3

6

Եռակցման մասնագետ /պողպատե խողովակներ/ -2 անձ

5

3

7

Եռակցման մասնագետ /պոլիէթիլենե խողովակներ/ - 2 անձ

5

3

 

 • Սարքավորումներ՝
   
   

  No Սարքավորման և մեխանիզմի անվանում Տեսակ և դաս
  •  
  1 Ինքնաթափ Տարողություն 7.5 տ 12
  2 Բետոնի խ Ծավալ 5 մ3 2
  3 Բեռնատար կռունկ Հզորություն 12 տ 2
  4 Կոմպրեսոր Հզորություն 10մ³/նվազ. 3
  5 Հորատման մուրճ MO-10 10
   
  6 Ձեռքով աշխատող պնևմատիկ կոմպակտոր 40 կգ 9
   
  7 Էքսկավատոր Շերեփի (ковш) ծավալ 0.5մ3 3
  8 Եռակցման մեքենա պողպատե խողովակների համար - 2
  9 Եռակցման մեքենա PE խողովակների համար - 2
  10 Ասֆալտապատ ճանապարհների մեքենա ամբողջական հավաքածու 1

 

 • Տեղական Հայտատուները պետք է տրամադրեն երաշխավորագիր՝ ՀՀ Հարկային մարմիններին պարտավորություններ չունենալու մասին (տրված մրցույթի տրամադրման վերջնաժամկետից ոչ շուտ, քան 15 օր առաջ):

 • Հայտատուները պետք է ունենան ուժի մեջ գտնվող և գործող լիցենզիա/թույլտվություն հիդրո-տեխնիկական օբյեկտների համար՝ տրված ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից: Լիցենզիայի/թույլտվության բացակայության դեպքում, Հայտատուները հայտի հետ համատեղ պետք է ներկայացնեն ստորագրված հայտարարություն այն մասին, որ եթե հայտատուն շահի Պայմանագիրը, ապա նա ձեռք կբերի պահանջվող լիցենզիան ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարությունից:

     Որակավորման պահանջների մասին մանրամասները սահմանված են Գնահատման և Որակավորման Չափանիշ  III Մասի 1 Բաժնում:
     Մրցութային փաստաթղթերը կարող են ձեռք բերվել ստորեւ նշված հասցեում գտնվող գրասենյակից գրավոր դիմումի և 250 ԱՄՆ դոլար (երկու հարյուր հիսուն) կամ համարժեք ՀՀ դրամ չվերադարձվող գումարը վճարելուց հետո: Վճարումը պետք է կատարվի բանկային փոխանցմամբ, իսկ փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն հայտատուի կողմից միջոցները ստորև նշված  հաշվեհամարներին փոխանցելու մասին անդորրագիրը ներկայացնելուց կամ Պատվիրատուի բանկի կողմից միջոցները ստանալու մասին հաստատումից հետո: Կանխիկ վճարումներ չեն թույլատրվում:
     ՀՀ դրամի փոխանցման համար:    Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ,  Երևան, Հայաստան  
                                                      Հաշվեհամար: 1150002156200100   
     ԱՄՆ դոլարի փոխանցման համար: Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ,  Երևան, Հայաստան
                                                              Հաշվեհամար: 1150002156200101
                                                              SWIFT: ARMNAM22
     Չփոխհատուցվող գումարի վճարման հաստատումը ստանալուն պես, փաստաթղթերը պետք է անհապաղ ուղարկվեն փոստով, ընդ որում Գնորդը պատասխանատու չէ դրանց կորստի կամ առաքման ուշացման համար: Բացի այդ, անհրաժեշտության դեպքում փաստաթղթերը կարող են ուղարկվել էլեկտրոնային տարբերակով՝ հայտատուի կողմից չփոխհատուցվող գումարի վճարման հաստատումը ներկայացնելուց հետո: Փաստաթղթերի էլեկտրոնային և տպագրված պատճենների միջև հակասության դեպքում, տպագրված միջոցները գերակայում են:
     Բոլոր մրցույթները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովագրման միջոցներով՝ 45 000, 00 (քառասունհինգ հազար) ԱՄՆ դոլար կամ դրա համարժեք ազատ փոխարկելի արժույթով կամ ՀՀ դրամով: Հայտային երաշխիքի ՀՀ դրամի համարժեքը պետք է հաշվարկվի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 28 օր առաջ  ՀՀ Կենտրոնական բանկի՝ 2016 թվականի հուլիսի 04-ի փոխարժեքով։
     Առաջարկությունները պետք է ուղարկվեն ներքոնշյալ հասցեում գտնվող գրասենյակ մինչև 2016 թվականի օգոստոսի 1-ը, տեղական ժամանակով ժամը 15։00, երբ դրանք կբացվեն՝ այն Հայտատուների ներկայացուցիչների ներկայությամբ, որոնք ցանկացել են ներկա գտնվել:
 
     Հնարավոր հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ, ինչպես նաև ծանոթանալ և ստանալ մրցութային փաստաթղթերը հետևյալ գրասենյակում.
 
     Երևան Ջուր ՓԲԸ  (ՀՀ Կառավարության անունից՝ համաձայն 2015թ. մայիսի 7-ի N 477 Կառավարության որոշման)
     Վահե Բատոյան, Տեխնիկական տնօրեն, ԾԻԽ-ի ղեկավար,
     Այծեմնիկ Մարտիրոսյան, Գնումների վարչության պետ
 
     Հասցե՝ ՀՀ, 0025, Երևան, Աբովյան 66ա, 4-րդ հարկ          
     Էլեկտրոնային հասցե՝ vahe.batoyan@yerevandjur.am
                                          aytsemnik.martirosyan@yerevandjur.am

ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
Հայաստանի Հանրապետություն
Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր
Արաբկիր, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջաններում ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում եւ անհատական տնատիրությունների միացումների փոխարինում  
YWIP/AraKanWks/05
 
     Սույն Մրցույթի հրավերը հետևում է այս ծրագրի Ընդհանուր գնումների վերաբերյալ թիվ 7779-GPN-43253 հայտարարությանը, որը հրապարակվել է ՎԶԵԲ-ի էլեկտրոնային կայքում (www.ebrd.com) 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ին և թարմացվել է 2016 թվականի հունվարի 4-ին՝ թիվ 8123-IFT-43253 թիվ 7779-GPN-43253 հայտարարությամբ:
     «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ն (Հայաստանի Կառավարության անունից՝ համաձայն Կառավարության 2015թ. մայիսի 7-ի N 477 որոշման), այսուհետ «Գնորդ», նպատակ ունի Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (ՎԶԵԲ), Եվրոպական Ներդրումների Բանկի (ԵՆԲ) տրամադրած վարկային  միջոցների և Եվրոպական Միության Հարևանության Ներդրումային Ծրագրի (ԵՀՆԾ) դրամաշնորհի մի մասն օգտագործել «Արաբկիր, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջաններում ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում եւ անհատական տնատիրությունների միացումների փոխարինում» թիվ YWIP/AraKanWks/05 պայմանագրի համար։
     Գնորդը հրավիրում է Մատակարարներին ներկայացնել մրցութային առաջարկներ` փակ ծրարներով՝ վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից ֆինանսավորվելիք ներքոհիշյալ հետևյալ պայմանագրերի համար.
     Արաբկիր վարչական շրջանի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգումը բաղկացած է.
 • Բետոնե և/կամ ասֆալտե ճանապարհների քանդում և վերականգնում
 • Մոտ 8 կմ երկարությամբ OD50-OD315 ջրագծերի կառուցում բաշխիչ ցանցում
 • Մոտ 0.4կմ երկարությամբ DN400 պողպատե ջրագծերի կառուցում բաշխիչ ցանցում
 • Մոտ 8.7 կմ երկարությամբ OD25-OD32 ջրագծերի կառուցում տնային միացումների համար
 • Մոտավորապես 58 հավաքովի կամ ամբողջական հորերի տեղադրում
 • Մոտավորապես 942 ջրաչափական հորերի տեղադրում
      Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգումը բաղկացած է.
 • Բետոնե և/կամ ասֆալտե ճանապարհների քանդում և վերականգնում
 • Մոտ 7.3 կմ երկարությամբ OD40 – OD250 ջրագծերի կառուցում բաշխիչ ցանցում
 • Մոտ 6.3 կմ երկարությամբ OD25-OD32 ջրագծերի կառուցում տնային միացումների համար
 • Մոտավորապես 45 հավաքովի կամ ամբողջական հորերի տեղադրում
 • Մոտավորապես 862 ջրաչափական հորերի տեղադրում
      ՎԶԵԲ-ի, ԵՆԲ-ի և ԵՀՆԾ-ի տրամադրած վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով ֆինանսավորվող պայմանագրերի համար անցկացվող մրցույթները բաց են բոլոր երկրների ընկերությունների համար:
     Աշխատանքները պետք է իրականացվեն 510 օրվա ընթացքում (առանց ձմեռային դադարի)։
     Պայմանագիրը շահելու համար Հայտատուները պետք է բավարարեն հետևյալ նվազագույն չափանիշները.
 • Պայմանագրի չիրականացման պատմություն. Ամբողջովին լուծված վեճերի կամ դատավարության տվյալներով մրցույթի ներկայացմանը նախորդող 3 (երեք) տարիների ընթացքում պայմանագրի չիրականացման դեպքի բացակայություն: Դատարանի քննությանը ենթակա ընթացիկ բոլոր գործերը չպետք է գերազանցեն Հայտատուի զուտ կապիտալի 10 (տաս) % -ը և պետք է դիտարկվեն՝ որպես լուծված Հայտատուի դեմ:
     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, յուրաքանչյուր անդամ պետք է բավարարի պահանջը:
 • Ֆինանսական կատարողականության պատմություն. Պետք է տրամադրվեն վերջին (3) երեք տարիների ընթացքում աուդիտի ենթարկված հաշվեկշռի աղյուսակները, որոնք պետք է արտահայտեն Հայտատուի ֆինանսական դրության կայունությունը՝ ցույց տալով երկարաժամկետ շահութաբերություն:
     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, յուրաքանչյուր անդամ պետք է բավարարի պահանջը:
 • Միջին տարեկան շրջանառություն. Միջին տարեկան շինարարական շրջանառությունը 4 300 000,00 (չորս միլիոն երեք հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը՝ հաշվարկված որպես վերջին 3 (երեք) տարիների ընթացքում իրականացված կամ իրականացվող պայմանագրերի հավաստված վճարումներ:
     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջը, յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է բավարարի պահանջի 20%-ը, իսկ գործընկերներից մեկը պետք է բավարարի պահանջի 50%-ը:
 • Ֆինանսական աղբյուրներ. Հայտատուն պետք է ունենա այնպիսի ֆինանսական աղբյուրներ, ինչպիսիք են՝ դյուրիրացվելի ակտիվները, ազատ անշարժ գույքը, վարկային գծերը և այլ ազատ ֆինանսական միջոցներ՝ այլ պայմանագրային պարտավորություններից, բացի որևէ պայմանագրային կանխավճար, որը բավարարում է հետևյալ դրամաշրջանառության պահանջը՝  675 000,00 (վեց հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ԱՄՆ դոլարը։
     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջը, յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է բավարարի պահանջի 20%-ը, իսկ գործընկերներից մեկը պետք է բավարարի պահանջի 50%-ը:
 • Փորձ. Հայտատուն պետք է ցույց տա, որ ունի հաջող փորձ առաջարկվող պայմանագրին համեմատելի բնույթի և բարդության՝ որպես առնվազն 3 (երեք) ծրագրի գլխավոր կապալառու՝ վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում: Նաև հետևյալ հատուկ փորձը.
     ա. Մասնակցություն որպես կապալառու կամ ղեկավար կապալառու առնվազն 3 (երեք) պայմանագրում՝ վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում, յուրաքանչյուրի արժեքը ոչ պակաս                 1 500 000,00 ԱՄՆ դոլարից (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար), որոնք հաջողությամբ և էականորեն ավարտված են և նման են առաջարկվող Աշխատանքներին: Նմանությունը պետք է հիմնված լինի ֆիզիկական չափի, բարդության, մեթոդների/տեխնոլոգիայի և այլ չափանիշների վրա, որոնք նկարագրված են Պատվիրատուի Պահանջների VI  Բաժնում:
     բ.   Վերոնշյալ կամ այլ պայմանագրերի համար, որոնք իրականացվել են վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում նվազագույն փորձառություն հետևյալ հիմնական գործունեություններում. HDPE և/կամ պողպատյա խողովակների OD 25-ից OD 400 կամ ավելի երկար ճնշման խողովակաշարերի կառուցում: Դրանց ընդհանուր երկարությունը (բոլոր տրամագծերը) պետք է կազմի առնվազն 10 000մ։
Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջները:
 
 • Անձնակազմ՝ 
No. Պաշտոն Ընդհանուր աշխատանքների նմանատիպ փորձառություն
 (տարիներ)
Նմանատիպ Աշխատանքների Փորձառություն (տարիներ)
 
1 Ծրագրի ղեկավար 10 5
2 Կառուցման տեղանքի ճարտարագետ 10 5
3 Որակի ապահովում/որակի վերահսկման ինժեներ 10 5
4 Առողջության, անվտանգության, բնապահպանության ճարտարագետ 10 5
5 Գնահատող ճարտարագետ 5 3
6 Եռակցման մասնագետ /պողպատե խողովակներ/ -1 անձ 5 3
7 Եռակցման մասնագետ /պոլիէթիլենե խողովակներ/ - 3 անձ 5 3
 
 • Սարքավորումներ՝ 
No Սարքավորման և մեխանիզմի անվանում Տեսակ և դաս Քանակ
1 Ինքնաթափ Հզորություն 7.5 տ 9
2 Բետոնի խառնիչ Հզորություն 5 մ3 1
3 Բեռնատար կռունկ Հզորություն 12 տ 1
4 Կոմպրեսոր Հզորություն 10մ³/նվազ. 2
5 Հորատման մուրճ MO-10 10
 
6 Ձեռքով աշխատող պնևմատիկ կոմպակտոր 40 կգ 10
 
7 Էքսկավատոր Շերեփի (ковш)
ծավալ 0.5 մ3
3
8 Եռակցման մեքենա պողպատյե խողովակների համար - 1
9 Եռակցման մեքենա PE խողովակների համար - 3
 
 • Տեղական Հայտատուները պետք է տրամադրեն երաշխավորագիր՝ ՀՀ Հարկային մարմիններին պարտավորություններ չունենալու մասին (տրված մրցույթի տրամադրման վերջնաժամկետից ոչ շուտ, քան 15 օր առաջ):
 • Հայտատուները պետք է ունենան ուժի մեջ գտնվող և գործող լիցենզիա/թույլտվություն հիդրո-տեխնիկական օբյեկտների համար՝ տրված ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից: Լիցենզիայի/թույլտվության բացակայության դեպքում, Հայտատուները հայտի հետ համատեղ պետք է ներկայացնեն ստորագրված հայտարարություն այն մասին, որ եթե հայտատուն շահի Պայմանագիրը, ապա նա ձեռք կբերի պահանջվող լիցենզիան ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարությունից:
     Որակավորման պահանջների մասին մանրամասները սահմանված են Գնահատման և Որակավորման Չափանիշ  III Մասի 1 Բաժնում:
     Մրցութային փաստաթղթերը կարող են ձեռք բերվել ստորեւ նշված հասցեում գտնվող գրասենյակից գրավոր դիմումի և 250 ԱՄՆ դոլար (երկու հարյուր հիսուն) կամ համարժեք ՀՀ դրամ չվերադարձվող գումարը վճարելուց հետո: Վճարումը պետք է կատարվի բանկային փոխանցմամբ, իսկ փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն հայտատուի կողմից միջոցները ստորև նշված  հաշվեհամարներին փոխանցելու մասին անդորրագիրը ներկայացնելուց կամ Պատվիրատուի բանկի կողմից միջոցները ստանալու մասին հաստատումից հետո: Կանխիկ վճարումներ չեն թույլատրվում:
 
     ՀՀ դրամի փոխանցման համար:  Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ,  Երևան, Հայաստան
                   Հաշվեհամար: 1150002156200100    
 
     ԱՄՆ դոլարի փոխանցման համար: Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ,  Երևան, Հայաստան
                      Հաշվեհամար: 1150002156200101
                      SWIFT: ARMNAM22
 
     Չփոխհատուցվող գումարի վճարման հաստատումը ստանալուն պես, փաստաթղթերը պետք է անհապաղ ուղարկվեն փոստով, ընդ որում Գնորդը պատասխանատու չէ դրանց կորստի կամ առաքման ուշացման համար: Անհրաժեշտության դեպքում փաստաթղթերը կարող են ուղարկվել էլեկտրոնային տարբերակով՝ հայտատուի կողմից չփոխհատուցվող գումարի վճարման հաստատումը ներկայացնելուց հետո: Փաստաթղթերի էլեկտրոնային և տպագրված պատճենների միջև հակասության դեպքում, տպագրված միջոցները գերակայում են:
     Բոլոր մրցույթները պետք է ուղեկցվեն մրցութի ապահովագրման միջոցներով՝ 57 000, 00 (հիսունյոթ հազար) ԱՄՆ դոլար կամ դրա համարժեք ազատ փոխարկելի արժույթով կամ ՀՀ դրամով: Հայտային երաշխիքի ՀՀ դրամի համարժեքը պետք է հաշվարկվի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 28 օր առաջ  ՀՀ Կենտրոնական բանկի՝ 2016 թվականի ապրիլի 29-ի փոխարժեքով։
 
     Առաջարկությունները պետք է ուղարկվեն ներքոնշյալ հասցեում գտնվող գրասենյակ մինչև 2016 թվականի մայիսի 27-ը, տեղական ժամանակով ժամը 15։00, երբ դրանք կբացվեն՝ այն Հայտատուների ներկայացուցիչների ներկայությամբ, որոնք ցանկացել են ներկա գտնվել:
 
     Հնարավոր հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ, ինչպես նաև ծանոթանալ և ստանալ մրցութային փաստաթղթերը հետևյալ գրասենյակում.
 
     Երևան Ջուր ՓԲԸ  (ՀՀ Կառավարության անունից՝ համաձայն 2015թ. մայիսի 7-ի N 477 Կառավարության որոշման)
     Վահե Բատոյան, Տեխնիկական տնօրեն, ԾԻԽ-ի ղեկավար,
     Այծեմնիկ Մարտիրոսյան, Գնումների վարչության պետ
 
     Հասցե՝ ՀՀ, 0025, Երևան, Աբովյան 66ա, 4-րդ հարկ       
     Էլեկտրոնային հասցե. vahe.batoyan@yerevandjur.am
                         aytsemnik.martirosyan@yerevandjur.am
 
 
 
ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Հայաստանի Հանրապետություն
Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր
Էրեբունի վարչական շրջանում ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում և անհատական տնատիրությունների միացումների փոխարինում  
YWIP/ErebuniWks/06 

     Սույն Մրցույթի հրավերը հետևում է այս ծրագրի Ընդհանուր գնումների վերաբերյալ թիվ 7779-GPN-43253 հայտարարությանը, որը հրապարակվել է ՎԶԵԲ-ի էլեկտրոնային կայքում (www.ebrd.com) 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ին և թարմացվել է 2016 թվականի հունվարի 4-ին՝ թիվ 8123-IFT-43253 թիվ 7779-GPN-43253 հայտարարությամբ:
     «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ն (Հայաստանի Կառավարության անունից՝ համաձայն Կառավարության 2015թ. մայիսի 7-ի N 477 որոշման), այսուհետ «Գնորդ», նպատակ ունի Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (ՎԶԵԲ), Եվրոպական Ներդրումների Բանկի (ԵՆԲ) տրամադրած վարկային  միջոցների և Եվրոպական Միության Հարևանության Ներդրումային Ծրագրի (ԵՀՆԾ) դրամաշնորհի մի մասն օգտագործել «Էրեբունի վարչական շրջանում ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգում և անհատական տնատիրությունների միացումների փոխարինում» թիվ YWIP/ErebuniWks/06 պայմանագրի համար։
     Գնորդը հրավիրում է կապալառու ընկերություններին ներկայացնել մրցութային առաջարկներ` փակ ծրարներով՝ վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից ֆինանսավորվելիք ներքոհիշյալ հետևյալ պայմանագրերի համար.
Էրեբունի վարչական շրջանի ջրամատակարարման ցանցի վերանորոգումը բաղկացած է.

 • Բետոնե և/կամ ասֆալտե ճանապարհների քանդում և վերականգնում

 • Մոտ 33 կմ երկարությամբ OD50-OD315 ջրագծերի կառուցում բաշխիչ ցանցում

 • Մոտ 45 կմ երկարությամբ OD25-OD32 ջրագծերի կառուցում տնային միացումների համար

 • Մոտավորապես 65 հավաքովի կամ ամբողջական հորերի տեղադրում

 • Մոտավորապես 4900 ջրաչափական հորերի տեղադրում

     ՎԶԵԲ-ի, ԵՆԲ-ի և ԵՀՆԾ-ի տրամադրած վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով ֆինանսավորվող պայմանագրերի համար անցկացվող մրցույթները բաց են բոլոր երկրների ընկերությունների համար:
     Աշխատանքները պետք է իրականացվեն 510 օրվա ընթացքում (առանց ձմեռային դադարի)։
     Պայմանագիրը շահելու համար Հայտատուները պետք է բավարարեն հետևյալ նվազագույն չափանիշները.

 • Պայմանագրի չիրականացման պատմություն. Ամբողջովին լուծված վեճերի կամ դատավարության տվյալներով մրցույթի ներկայացմանը նախորդող 3 (երեք) տարիների ընթացքում պայմանագրի չիրականացման դեպքի բացակայություն: Դատարանի քննությանը ենթակա ընթացիկ բոլոր գործերը չպետք է գերազանցեն Հայտատուի զուտ կապիտալի 10 (տաս) % -ը և պետք է դիտարկվեն՝ որպես լուծված Հայտատուի դեմ:

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, յուրաքանչյուր անդամ պետք է բավարարի պահանջը:

 • Ֆինանսական կատարողականության պատմություն. Պետք է տրամադրվեն վերջին (3) երեք տարիների ընթացքում աուդիտի ենթարկված հաշվեկշռի աղյուսակները, որոնք պետք է արտահայտեն Հայտատուի ֆինանսական դրության կայունությունը՝ ցույց տալով երկարաժամկետ շահութաբերություն:

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, յուրաքանչյուր անդամ պետք է բավարարի պահանջը:

 • Միջին տարեկան շրջանառություն. Միջին տարեկան շինարարական շրջանառությունը  5 800 000,00 (հինգ միլիոն ութ հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը՝ հաշվարկված որպես վերջին 3 (երեք) տարիների ընթացքում իրականացված կամ իրականացվող պայմանագրերի հավաստված վճարումներ:

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջը, յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է բավարարի պահանջի 20%-ը, իսկ գործընկերներից մեկը պետք է բավարարի պահանջի 50%-ը:

 • Ֆինանսական աղբյուրներ. Հայտատուն պետք է ունենա այնպիսի ֆինանսական աղբյուրներ, ինչպիսիք են՝ դյուրիրացվելի ակտիվները, ազատ անշարժ գույքը, վարկային գծերը և այլ ազատ ֆինանսական միջոցներ՝ այլ պայմանագրային պարտավորություններից, բացի որևէ պայմանագրային կանխավճար, որը բավարարում է հետևյալ դրամաշրջանառության պահանջը՝  915 000,00 (ինը հարյուր տասնհինգ հազար) ԱՄՆ դոլարը։

     Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջը, յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է բավարարի պահանջի 20%-ը, իսկ գործընկերներից մեկը պետք է բավարարի պահանջի 50%-ը:

 • Փորձ. Հայտատուն պետք է ցույց տա, որ ունի հաջող փորձ առաջարկվող պայմանագրին համեմատելի բնույթի և բարդության՝ որպես առնվազն 3 (երեք) ծրագրի գլխավոր կապալառու՝ վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում: Նաև հետևյալ հատուկ փորձը.

     ա. Մասնակցություն որպես կապալառու կամ գլխավոր կապալառու առնվազն 3 (երեք) պայմանագրում՝ վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում, յուրաքանչյուրի արժեքը ոչ պակաս  1 500 000,00 ԱՄՆ դոլարից (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար), որոնք հաջողությամբ և էականորեն ավարտված են և նման են առաջարկվող Աշխատանքներին: Նմանությունը պետք է հիմնված լինի ֆիզիկական չափի, բարդության, մեթոդների/տեխնոլոգիայի և այլ չափանիշների վրա, որոնք նկարագրված են Պատվիրատուի Պահանջների VI  Բաժնում:
     բ.   Վերոնշյալ կամ այլ պայմանագրերի համար, որոնք իրականացվել են վերջին 5 (հինգ) տարիների ընթացքում նվազագույն փորձառություն հետևյալ հիմնական գործունեություններում. HDPE և/կամ պողպատյա խողովակների OD 25-ից OD 400 կամ ավելի երկար ճնշման խողովակաշարերի կառուցում: Դրանց ընդհանուր երկարությունը (բոլոր տրամագծերը) պետք է կազմի առնվազն 10 000մ։
Եթե Հայտատուն ՀՁ է, Կոնսորցիում կամ Միություն, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է բավարարեն պահանջները:

 • Անձնակազմ՝

No.

Պաշտոն

Ընդհանուր աշխատանքների նմանատիպ փորձառություն
 (տարիներ)

Նմանատիպ Աշխատանքների Փորձառություն (տարիներ)
 

1

Ծրագրի ղեկավար

10

5

2

Կառուցման տեղանքի ճարտարագետ

10

5

3

Որակի ապահովում/որակի վերահսկման ինժեներ

10

5

4

Առողջության, անվտանգության, բնապահպանության ճարտարագետ

10

5

5

Գնահատող ճարտարագետ

5

3

6

Եռակցման մասնագետ /պողպատե խողովակներ/ -1 անձ

5

3

7

Եռակցման մասնագետ /պոլիէթիլենե խողովակներ/ - 3 անձ

5

3

 

 • Սարքավորումներ՝

No

Սարքավորման և մեխանիզմի անվանում

Տեսակ և դաս

Քանակ

1

Ինքնաթափ

Հզորություն 7.5 տ

9

2

Բետոնի խառնիչ

Ծավալ 5 մ3

1

3

Բեռնատար կռունկ

Հզորություն 12 տ

1

4

Կոմպրեսոր

Հզորություն 10մ³/նվազ.

2

5

Հորատման մուրճ

MO-10

10
 

6

Ձեռքով աշխատող պնևմատիկ կոմպակտոր

40 կգ

10
 

7

Էքսկավատոր

Շերեփի (ковш)
ծավալ 0.5 մ3

3

8

Եռակցման մեքենա պողպատե խողովակների համար

-

1

9

Եռակցման մեքենա PE խողովակների համար

-

3

 • Տեղական Հայտատուները պետք է տրամադրեն երաշխավորագիր՝ ՀՀ Հարկային մարմիններին պարտավորություններ չունենալու մասին (տրված մրցույթի տրամադրման վերջնաժամկետից ոչ շուտ, քան 15 օր առաջ):

 • Հայտատուները պետք է ունենան ուժի մեջ գտնվող և գործող լիցենզիա/թույլտվություն հիդրո-տեխնիկական օբյեկտների համար՝ տրված ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից: Լիցենզիայի/թույլտվության բացակայության դեպքում, Հայտատուները հայտի հետ համատեղ պետք է ներկայացնեն ստորագրված հայտարարություն այն մասին, որ եթե հայտատուն շահի Պայմանագիրը, ապա նա ձեռք կբերի պահանջվող լիցենզիան ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարությունից:

     Որակավորման պահանջների մասին մանրամասները սահմանված են Գնահատման և Որակավորման Չափանիշ  III Մասի 1 Բաժնում:
     Մրցութային փաստաթղթերը կարող են ձեռք բերվել ստորեւ նշված հասցեում գտնվող գրասենյակից գրավոր դիմումի և 250 ԱՄՆ դոլար (երկու հարյուր հիսուն) կամ համարժեք ՀՀ դրամ չվերադարձվող գումարը վճարելուց հետո: Վճարումը պետք է կատարվի բանկային փոխանցմամբ, իսկ փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն հայտատուի կողմից միջոցները ստորև նշված  հաշվեհամարներին փոխանցելու մասին անդորրագիրը ներկայացնելուց կամ Պատվիրատուի բանկի կողմից միջոցները ստանալու մասին հաստատումից հետո: Կանխիկ վճարումներ չեն թույլատրվում:
     ՀՀ դրամի փոխանցման համար: Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ,  Երևան, Հայաստան  
                                                                       Հաշվեհամար: 1150002156200100   
     ԱՄՆ դոլարի փոխանցման համար: Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ,  Երևան, Հայաստան
                                                                 Հաշվեհամար: 1150002156200101
                                                                 SWIFT: ARMNAM22
     Չփոխհատուցվող գումարի վճարման հաստատումը ստանալուն պես, փաստաթղթերը պետք է անհապաղ ուղարկվեն փոստով, ընդ որում Գնորդը պատասխանատու չէ դրանց կորստի կամ առաքման ուշացման համար: Անհրաժեշտության դեպքում փաստաթղթերը կարող են ուղարկվել էլեկտրոնային տարբերակով՝ հայտատուի կողմից չփոխհատուցվող գումարի վճարման հաստատումը ներկայացնելուց հետո: Փաստաթղթերի էլեկտրոնային և տպագրված պատճենների միջև հակասության դեպքում, տպագրված միջոցները գերակայում են:
     Բոլոր մրցույթները պետք է ուղեկցվեն մրցութի ապահովագրման միջոցներով՝75 000, 00 (յոթանասունհինգ հազար) ԱՄՆ դոլար կամ դրա համարժեք ազատ փոխարկելի արժույթով կամ ՀՀ դրամով: Հայտային երաշխիքի ՀՀ դրամի համարժեքը պետք է հաշվարկվի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 28 օր առաջ  ՀՀ Կենտրոնական բանկի՝ 2016 թվականի մայիսի 10-ի փոխարժեքով։
     Առաջարկությունները պետք է ուղարկվեն ներքոնշյալ հասցեում գտնվող գրասենյակ մինչև 2016 թվականի հունիսի  7-ը, տեղական ժամանակով ժամը 15։00, երբ դրանք կբացվեն՝ այն Հայտատուների ներկայացուցիչների ներկայությամբ, որոնք ցանկացել են ներկա գտնվել:
 
     Հնարավոր հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ, ինչպես նաև ծանոթանալ և ստանալ մրցութային փաստաթղթերը հետևյալ գրասենյակում.
 
     Երևան Ջուր ՓԲԸ  (ՀՀ Կառավարության անունից՝ համաձայն 2015թ. մայիսի 7-ի N 477 Կառավարության որոշման)
     Վահե Բատոյան, Տեխնիկական տնօրեն, ԾԻԽ-ի ղեկավար,
     Այծեմնիկ Մարտիրոսյան, Գնումների վարչության պետ
 
     Հասցե՝ ՀՀ, 0025, Երևան, Աբովյան 66ա, 4-րդ հարկ          
     Էլեկտրոնային հասցե՝ vahe.batoyan@yerevandjur.am
                                    aytsemnik.martirosyan@yerevandjur.am